Dziękujemy bardzo za zaufanie i przekazanie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Sosnowiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 41-209 Sosnowiec.

Przygotowaliśmy szczegółowe informacje dla poszczególnych procesów, w których możemy przetwarzać dane osobowe naszych: klientów, kontrahentów oraz kandydatów do pracy.

W razie pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o. prosimy o kontakt na adres e-mail: ochronadanych-mbs@mercedes-benz.com.

Przetwarzanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych.

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Sosnowiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 41-209 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000243574, kapitał zakładowy w wysokości 30 050 000,00 zł, NIP: 522-27-90-666, REGON: 140301871, numer BDO: 000001869 („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochronadanych-mbs@mercedes-benz.com.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

 • w celu procesowania Twojego zapytania / zgłoszenia wybranemu przez Ciebie autoryzowanemu Dealerowi /Serwisowi Mercedes-Benz; w celu realizacji zgłoszonego przez Ciebie zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wsparcia realizacji zgłoszonych zapytań a tym samym utrzymywania i zwiększania zadowolenia naszych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • komunikacji follow-up w celu monitorowania jakości obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: przetwarzanie nagrań głosowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, VIN pojazdu, nr. rejestracyjny pojazdu, oraz w przypadku usług call center nagranie rozmowy telefonicznej.

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • podmiotom z grupy kapitałowej Daimler,
 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • podmiotom z grupy kapitałowej Daimler,
 • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji podanych celów, nie dłużej niż 6 miesięcy. Dane z nagrań rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres 90 dni. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochronadanych-mbs@mercedes-benz.com.

Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego zapytania / zgłoszenia. .

Zapytaj o ofertę

Mercedes-Benz
Sosnowiec

Ul. Gottlieba Daimlera 1
41-209 Sosnowiec
Zadzwoń - Sosnowiec +48 32 368 45 00
Napisz do nas - Warszawa info-mbs@daimler.com

Godziny otwarcia:

Pn-Pt
09:00 - 19:00
Sb
09:00 - 14:00
Nd
Zamknięte

Mercedes-Benz
Warszawa

Ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Zadzwoń - Warszawa +48 22 312 70 00
Napisz do nas - Warszawa info-mbw@daimler.com

Godziny otwarcia:

Pn-Pt
09:00 - 19:00
Sb
09:00 - 14:00
Nd
Zamknięte