Blog
Ulubione

Ochrona danych

Kto jest Administratorem moich danych?
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS000080108, kapitał zakładowy w wysokości 68 530 000,00 zł, NIP: 527-24-09-651, REGON: 015467663, numer BDO: 000080108 („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochronadanych-mbw@mercedes-benz.com

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
Dane mogą być przetwarzanie w celu:

  • procesowania Twojego zapytania / zgłoszenia wybranemu przez Ciebie autoryzowanemu Dealerowi/Serwisowi Mercedes-Benz; w celu realizacji zgłoszonego przez Ciebie zapytania (art. 6 ust. 1 lit. fRODO);
  • wsparcia realizacji zgłoszonych zapytań a tym samym utrzymywania i zwiększania zadowolenia naszych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • komunikacji follow-up w celu monitorowania jakości obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: przetwarzanie nagrań głosowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe jak: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, VIN pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, oraz w przypadku usług call center nagranie rozmowy telefonicznej.

Komu przekazywane są moje dane?
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

  • świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,
  • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
  • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
  • podmiotom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz,
  • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji podanych celów, nie dłużej niż 4 lata. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas; Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa dowolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np. za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych). Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy. Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebnedo ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochronadanych-mbw@mercedes-benz.com
Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego zapytania/zgłoszenia.

Nasza oferta

Przejrzyj ofertę samochodów używanych.

Zapytaj o ofertę

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. wykorzystuje Twoje dane jedynie w celu kontaktu w związku z Twoją prośbą. Przekazujemy je wyłącznie do naszego Biura Obsługi Klienta, aby móc się z Tobą skontaktować. Nie wykorzystujemy Twoich danych do innych celów i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz TUTAJ – link do info dot. przetwarzania danych osobowych dla Mercedes-Benz Warszawa

Mercedes-Benz
Warszawa

Ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Zadzwoń - Warszawa +48 22 312 70 00
Napisz do nas - Warszawa info-mbw@mercedes-benz.com

Godziny otwarcia:

Pn-Pt
09:00 - 19:00
Sb
10:00 - 16:00
Nd
Zamknięte